Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden algemeen:

De reservatie is slechts geldig van het moment dat een exemplaar van de huurovereenkomst ondertekend terug in ons bezit is en de borgsom ons werd overgemaakt binnen de acht dagen na ontvangst van het huurcontract.

Er wordt steeds een borgsom van minimum 100 euro betaald door de huurder voor het gehuurde materiaal.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, exclusief transport (uitgezonderd de prijzen ‘geleverd’ bij de springkastelen).

Voor huur op langere termijn zijn de prijzen op aanvraag.

Elk oponthoud bij levering wordt aangerekend aan 10 euro per begonnen kwartier. Bv. Ontruimen van garage om doorgang naar tuin mogelijk te maken.

Na verhuur dienen de goederen in dezelfde staat te worden terugbezorgd.

  • Betalingen

Per bank uiterlijk 7 dagen voor ophaling of levering. Anders contant bij ophaling of levering.

  • Annulering:

De huur van een springkasteel kan worden geannuleerd tot uiterlijk 48 uur voor de dag van levering. De annuleringskost hiervoor bedraagt 10% van de huursom met een minimum van 25 euro.

Wanneer u andere bestellingen wenst te annuleren dan kan dat tot uiterlijk 7 dagen voor de afgesproken huurperiode. U betaalt dan ook 10% van de huursom met een minimum van 25 euro.

 

Huurvoorwaarden springkastelen:

Eén persoon dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling om een handje toe te steken bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel, zoniet wordt een meerprijs van 25 euro aangerekend.

Voorzieningen: elektriciteit van 220 volt, minstens 16 amp te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel (verlengkabel dient klaar te liggen).

Het springkasteel wordt indien aanwezig steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst. Indien niet mogelijk, valt de verantwoordelijkheid en de permanente controle ten laste van de huurder, daar op een harde ondergrond het springkasteel niet op een veilige manier kan worden verankerd.

Bij ondertekening van de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals hierboven beschreven.

De blaasinstallatie mag in geen geval worden afgedekt.

Schoenen en puntige voorwerpen zijn verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel. Dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen.

Het is verboden etenswaren of dranken te nuttigen op springkussens.

Indien u de blazer uitschakelt mag deze pas weer worden aangeschakeld als de motor volledig tot stilstand is gekomen.

Verboden om op het voorste gedeelte (de opstap) van het springkasteel te springen. Die dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan.

Verboden om aan de muren te hangen of te klimmen.

Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.

Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen. Indien het defect te wijten is aan door u aangebrachte schade wordt de borg ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan u doorgerekend.

Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten.

De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- en afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel wezen. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de inontvangstname tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.

Gebruik van de gehuurde attractie steeds onder toezicht van een volwassene.

 

Huurvoorwaarden tenten:

De verhuurder is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. Schade welke het gevolg is van het plaatsen, gebruik en/of afbreken van de tent is voor de rekening van de huurder. De huurder dient zorg te dragen voor de verzekering van het risico van brand, diefstal, storm/noodweer en beschadiging/vernieling. De verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging ten gevolge van grondankerpennen. De huurder zorgt indien noodzakelijk voor bewaking van de tenten.

Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om de schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven de 70 km/uur of storm dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen.

Aan het gehuurde materiaal mag niet gezaagd, gespijkerd en geschilderd worden, zeker geen zelfklevers op de zeilen gekleefd worden.

De huurder dient bij sneeuwval de tent sneeuwvrij te houden. De huurder zal alle acties ondernemen om de schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder.

Het is niet toegestaan open vuur, zoals barbecue, in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals heteluchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.

Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht, e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.

Rent A tent is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten en de houten vloeren.

De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan rent A tent mee te delen. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is de huurder hiervoor volledig aansprakelijk en vrijwaart hij rent A tent voor eventuele aanspraken van derden.

De huurder of zijn gevolmachtigde afgevaardigde zal bij de opbouw ter plaatse zijn om de juiste plaats van de opbouw aan te wijzen. Indien hierbij door de huurder of zijn afgevaardigde vergissingen worden begaan, zal , eenmaal de opbouw aangevat, het werk verder afgewerkt worden en de huurder zal hiertegen geen enkel verhaal meer kunnen inbrengen.

Tegen het overeengekomen tijdstip van afhaling, dient de tent volledig ontruimd te zijn en goed bereikbaar voor onze diensten om een vlotte afbraak te verzekeren.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld te worden voor schade ten gevolge van condensatie die door bepaalde weersomstandigheden kunnen optreden.

  • Verzekering:

De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag, enz. te verzekeren.

Gelieve wel te noteren dat de huurder een brandverzekering dient te nemen voor de personen, dieren of goederen die zich in of buiten de tent bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsels hoe dan ook veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak als tijdens de stand van het gehuurde materiaal.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door storm of ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf, of schade veroorzaakt aan derden onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak als tijdens de stand van het gehuurde materiaal.

 

By OPYX